Bacula.pl

- rozwiązanie kopii zapasowych dla wymagających
Kategorie: WSZYSTKIE Newsy Artykuły Blog

Instalacja i konfiguracja narzędzia Bacula Bweb

4 czerwiec 2011, autor: Marcin Haba (gani)

news

Bweb to jedna z lepszych implementacji interfejsu graficznego do zarządzania serwisami Bacula. Zaopatrzony jest w szereg funkcjonalności używanych w codziennej pracy z Bacula (backup, restore, etykietowanie woluminów, analizy, statystyki i wiele innych). Artykuł przedstawia opis kompletnej instalacji Bweb wraz z jego konfiguracją.

WSTĘP

Bweb jest jednym z graficznych interfejsów administracyjnych Bacula. Napisany jest w oparciu o język Perl i udostępniony jako skrypty CGI. Z tego powodu konieczna jest instalacja Perl oraz wybranych jego modułów na komputerze, na którym ma działać Bweb. Komunikuje się on z daemon'ami Bacula wykorzystując do tego celu tekstową konsolę bconsole oraz bezpośrednie zapytania do bazy danych Bacula. Z tego powodu dobrym rozwiązaniem jest instalacja konsoli bconsole na komputerze z Bweb.

Jak można sugerować się nazwą Bweb, jego interfejs dostępny jest poprzez przeglądarkę internetową. Konieczne jest więc również posiadanie serwera WWW z obsługą mechanizmu CGI do udostępnienia Bweb. W niniejszym artykule wykorzystanym serwerem WWW jest serwer Apache.

WYKORZYSTANE ŚRODOWISKO

Poniżej znajdują się informacje o użytym - na potrzeby napisania artykułu - środowisku instalacyjnym (komputer darkstar):

 • System operacyjny: GNU/Linux
 • Dystrybucja GNU/Linux: Debian 6.0.1 stable (Squeeze)
 • Serwer WWW: Apache 2.2.16
 • Bacula: 5.0.3
 • Serwer baz danych: PostgreSQL 8.4.4
 • Perl: 5.10.1

TOPOLOGIA

 

Instalacja i konfiguracja Bweb - użyta topologia

Ilustracja 1: Topologia środowiska instalacyjnego dla Bweb wraz z wyszczególnieniem serwisów dla każdego wykorzystanego komputera.

PRZYGOTOWANIE ŚRODOWISKA INSTALACYJNEGO

Jak wspomniałem powyżej Bweb wykorzystuje w swym działaniu konsolę bconsole. Z tego też powodu skompiluję konsolę Bacula na komputerze darkstar (patrz Ilustracja 1). W tym celu zaopatrzyłem się w archiwum ze źródłami Bacula. Następnie kompiluję źródła w celu uzyskania programu konsoli bconsole:

# tar zxvf bacula-5.0.3.tar.gz
# cd bacula-5.0.3
# ./configure --prefix=/usr/local/bacula --disable-build-dird --disable-build-stored --enable-client-only --with-scriptdir=/usr/local/bacula/scripts
# make
# make install

Następnym krokiem jest konfiguracja bconsole. Edytuję plik konfiguracyjny:

/usr/local/bacula/etc/bconsole.conf

i ustawiam dyrektywy połączenia z serwisem zarządcy Bacula. U mnie plik konfiguracyjny tekstowej konsoli wygląda następująco:

Director {
  Name = hardstar-dir
  DIR Port = 9101
  Address = 10.0.0.3
  Password = "WTWXq2a+ZfEK5IyhFqddagXqdWtbMAmMfzLIGw7FQWoC"
}

Uruchamiam konsolę aby sprawdzić czy działa:

# /usr/local/bacula/sbin/bconsole -n -c /usr/local/bacula/etc/bconsole.conf 
Connecting to Director 10.0.0.3:9101
1000 OK: hardstar-dir Version: 5.0.3 (04 August 2010)
Enter a period to cancel a command.
*

WYMAGANIA DLA BWEB

Bweb w swej pracy wykorzystuje poniżej przedstawione moduły Perl.

 • DBI (wraz z DBD::Pg dla PostgreSQL lub DBD:mysql dla MySQL)
 • GD
 • GD:Graph
 • HTML::Template
 • CGI
 • Expect
 • Time::ParseDate
 • Date::Calc

Wszystkie te moduły możliwe są do zainstalowania poprzez powłokę modułu CPAN. Alternatywnym rozwiązaniem jest instalacja modułów Perl poprzez dystrybucyjny manager pakietów binarnych. W mojej instalacji wszystkie moduły Perl zainstalowałem poprzez powłokę modułu CPAN. Przed tym jednak potrzebowałem doinstalować pakiet binarny libgd2-xpm-dev czyli pakiet z plikami nagłówkowymi niezbędnymi do zbudowania modułu Perl GD. Moja sekwencja komend wyglądała jak poniżej.

Instaluję pliki nagłówkowe dla modułu GD. Jako, że na maszyna, gdzie ma być zainstalowany Bweb pracuje pod kontrolą Debiana, używam do tego celu managera pakietów apt-get w następujący sposób:

apt-get install libgd2-xpm-dev

UWAGA!

Powyższa komenda pociągnie za sobą kilkanaście dodatkowych pakietów, głównie tzw. "deweloperskich" czyli przydatnych do kompilacji GD (mniej lub bardziej ;-)).

UWAGA!

Przy użyciu instalacji poprzez konsolę modułu CPAN do kompilacji modułu DBD::Pg potrzebny jest na komputerze z Bweb (komputer darkstar) zainstalowany serwer baz danych w takiej samej wersji w jakiej jest serwer baz danych używany przez Bacula. Nie będzie on uruchamiany, lecz wymagany jest do budowy samego modułu DBD::Pg.

Poniżej znajduje się komenda do instalacji modułów Perl'a. Użyłem tego typu instalacji zamiast zainstalować moduły Perl z pakietów binarnych dystrybucji, gdyż dzięki temu niniejszy artykuł będzie mógł się przydać tam, gdzie nie ma możliwości użycia pakietów Debiana.

Wywołuję powłokę modułu CPAN:

# perl -e shell -MCPAN
Terminal does not support AddHistory.

cpan shell -- CPAN exploration and modules installation (v1.9402)
Enter 'h' for help.

i wydaję zbiorczą komendę instalacji wszystkich potrzebnych modułów:

cpan[1]> install DBI DBD:Pg GD GD:Graph HTML::Template CGI Expect Time::ParseDate Date::Calc

UWAGA!

Powyższa instalacja uwzględnia wsparcie dla połączeń z bazą danych PostgreSQL (bo taka użyta jest w wykorzystanym na potrzeby artykułu środowisku). W przypadku używania MySQL zamiast modułu DBD::Pg podaje się DBD::mysql. Natomiast połączenia do bazy danych SQLite nie są wspierane przez Bweb.

NOTKA AUTORA

Podczas pisania tego artykułu przy instalacji wymienionych wyżej modułów Perl w dniu 4.06.2011 odnotowałem, że nie jest możliwe zainstalowanie modułu Perl CGI, gdyż nie przechodzi jeden z testów wykonywanych przed kompilacją. Wyglądało mi to na błąd składni w teście (aczkolwiek nie jestem tego do końca pewien) i zmuszony byłem do ominięcia przeprowadzania testów przy instalacji. W tym celu komendę instalacji potrzeba poprzedzić słowem notest, np:

cpan[1]> notest install CGI

INSTALACJA BWEB

Aplikacja Bweb znajduje się w pakiecie o nazwie bacula-gui, który można pobrać z oficjalnej strony projektu Bacula pod adresem:

http://bacula.org/en/?page=downloads

Po pobraniu archiwum pakietu bacula-gui-5.0.3 wykonuję komendy:

# tar zxvf bacula-gui-5.0.3.tar.gz
# cd bacula-gui-5.0.3/bweb

Pozostając w katalogu z rozpakowanym archiwum bacula-gui-5.0.3/bweb instaluję moduły własne Bweb do struktury modułów Perl.

Najpierw generuję poprzez skrypt Makefile.PL plik Makefile

# perl Makefile.PL 
1..8
ok 1 - require DBI;
ok 2 - require GD::Graph;
ok 3 - require GD;
ok 4 - require HTML::Template;
ok 5 - require CGI;
ok 6 - require Expect;
ok 7 - require Time::ParseDate;
ok 8 - require Date::Calc;
Writing Makefile for Bweb

następnie instaluję moduły Bweb:

# make install
cp lib/GTime.pm blib/lib/GTime.pm
cp lib/Bconsole.pm blib/lib/Bconsole.pm
cp lib/Bweb.pm blib/lib/Bweb.pm
cp lib/GBalloon.pm blib/lib/GBalloon.pm
cp lib/CCircle.pm blib/lib/CCircle.pm
Manifying blib/man3/GTime.3pm
Manifying blib/man3/Bconsole.3pm
Manifying blib/man3/Bweb.3pm
Manifying blib/man3/GBalloon.3pm
Manifying blib/man3/CCircle.3pm
Installing /usr/local/share/perl/5.10.1/Bconsole.pm
Installing /usr/local/share/perl/5.10.1/GTime.pm
Installing /usr/local/share/perl/5.10.1/CCircle.pm
Installing /usr/local/share/perl/5.10.1/Bweb.pm
Installing /usr/local/share/perl/5.10.1/GBalloon.pm
Installing /usr/local/man/man3/Bconsole.3pm
Installing /usr/local/man/man3/Bweb.3pm
Installing /usr/local/man/man3/GTime.3pm
Installing /usr/local/man/man3/GBalloon.3pm
Installing /usr/local/man/man3/CCircle.3pm
Appending installation info to /usr/local/lib/perl/5.10.1/perllocal.pod

Domyślną lokalizacją pliku konfiguracyjnego Bweb jest katalog:

/etc/bacula/bweb.conf

W opisywanym przypadku chcę umieścić ten plik w lokalizacji:

/usr/local/bacula/bweb/bweb.conf

Z tego też powodu potrzeba wyedytować perlowy moduł Bweb:

/usr/local/share/perl/5.10.1/Bweb.pm

i podmienić w nim linię:

our $config_file= '/etc/bacula/bweb.conf';

na linię:

our $config_file= '/usr/local/bacula/bweb/bweb.conf';

Od tej pory Bweb będzie odwoływał się do swego pliku konfiguracyjnego w nowej lokalizacji.

Kolejnym krokiem jest instalacja skryptów CGI do katalogu skryptów CGI serwera Apache. Realizuję to poprzez komendy:

mkdir -m 755 /usr/lib/cgi-bin/bweb
install -m 755 -o root -g root  cgi/*.pl /usr/lib/cgi-bin/bweb

Należy pamiętać, że lokalizacja:

/usr/lib/cgi-bin/

jest domyślną lokalizacją na skrypty CGI serwera WWW Apache. W przypadku użycia innego serwera WWW potrzeba zmodyfikować powyższe wywołanie do swoich potrzeb.

Tworzę katalog na plik konfiguracyjny Bweb oraz sam plik konfiguracyjny zgodnie z określoną powyżej lokalizacją z modułu perla Bweb.pm:

mkdir -m 755 /usr/local/bacula/bweb
touch /usr/local/bacula/bweb/bweb.conf

Wpisuję do niego początkową konfigurację:

$VAR1 = bless( {
  'enable_security' => 0,
  'graph_font' => '/usr/share/fonts/truetype/ttf-dejavu/DejaVuSans.ttf',
  'config_file' => '/usr/local/bacula/bweb/bweb.conf',
  'password' => '',
  'dbi' => 'DBI:Pg:database=bacula;host=10.0.0.3',
  'user' => 'bacula',
  'debug' => 0,
  'error' => '',
  'stat_job_table' => 'Job',
  'display_log_time' => 0,
  'lang' => 'en',
  'wiki_url' => '',
  'name' => undef,
  'bconsole' => 'sudo /usr/local/bacula/sbin/bconsole -n -c /usr/local/bacula/etc/bconsole.conf',
  'template_dir' => '/usr/local/bacula/bweb/tpl',
  'enable_security_acl' => 0,
  'email_media' => 'gani@localhost',
  'default_age' => '7d'
}, 'Bweb::Config' );

W wartości 'dbi' podałem adres maszyny z serwerem PostgreSQL jako 10.0.0.3 (adres maszyny hardstar), gdyż serwer bazy danych Bacula znajduje się w zdalnej lokalizacji w stosunku do maszyny z instalacją Bweb.

Jako że serwer WWW nie może domyślnie posługiwać się wywołaniami konsoli bconsole, z tego też powodu przed komendą bconsole w pliku konfiguracyjnym bweb.conf umieściłem sudo. Aby wprowadzona zmiana miała możliwość zadziałać, potrzeba dodać do pliku:

/etc/sudoers

wpis, który nada serwerowi WWW możliwość wykonywania programu konsoli bconsole. Ważne jest tu określenie użytkownika, którym posługuje się serwer WWW. W moim przypadku serwer WWW odwołuje się do plików (w tym do programów) z użytkownika o nazwie www-data. Dlatego też umieściłem w pliku sudoers taki wpis:

www-data    ALL=NOPASSWD:    /usr/local/bacula/sbin/bconsole

W kolejnym kroku instaluję szablony HTML aplikacji Bweb. Najpierw tworzę katalog na szablony:

mkdir -p /usr/local/bacula/bweb/tpl/en

a następnie będąc w katalogu bacula-gui-5.0.3/bweb instaluję do niego szablony:

install -m 644 -o root -g root  lang/en/tpl/*.tpl /usr/local/bacula/bweb/tpl/en/

Bweb w swej pracy wykorzystuje dodatkowe funkcje SQL oraz tabele, które nie są tworzone w domyślnej instalacji Bacula. Z tego powodu potrzeba zaaplikować do bazy danych Bacula zestaw kilku funkcji i tabel. Plik SQL o nazwie bweb-postgresql.sql z zapytaniami tworzącymi to środowisko można znaleźć w katalogu script archiwum ze źródłami bacula-gui, czyli (dla PostgreSQL):

bacula-gui-5.0.3/bweb/script/bweb-postgresql.sql

Przed jego zaaplikowaniem potrzeba skopiować go do komputera z bazą Bacula (w tym wypadku do komputera hardstar) oraz dodać do bazy danych obsługę języka PL/pgSQL (w innym wypadku uruchomienie skryptu z funkcjami i tabelami zakończy się błędem). Dodanie języka PL/pgSQL sprowadza się do wydania dwóch komend:

# su postgres
$ echo 'CREATE PROCEDURAL LANGUAGE plpgsql;' | psql bacula

Wracam do konta użytkownika root i aplikuję do struktury bazy danych tabele i funkcje SQL dla Bweb, poprzez poniższą komendę:

# psql -U bacula bacula < script/bweb-postgresql.sql

UWAGA!

Obydwie powyższe komendy wydajemy na komputerze z zainstalowaną i działającą bazą danych Bacula.

Na koniec pozostało jeszcze skonfigurowanie serwera WWW Apache do pracy z Bweb. Zgodnie z instrukcją załączoną wraz ze źródłami Bweb dodałem następujące wpisy do jednej z moich sekcji VirtualHost, a dokonałem tego przez dodanie do pliku:

/etc/apache2/sites-enabled/000-default

następujących wpisów:

Alias /bweb /var/www/bweb

Options FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
allow from all


ScriptAlias /cgi-bin/bweb /usr/lib/cgi-bin/bweb

Options ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
AuthType Basic
AuthName MyPrivateFile
AuthUserFile /etc/apache2/htpasswd
AllowOverride None
Require valid-user

Wpisy te uwzględniają autoryzację do interfejsu Bweb poprzez konta użytkowników zdefiniowanych w pliku:

/etc/apache2/htpasswd

Dodaję więc jednego użytkownika, na którego będę się logował do Bweb. Przy pomocy programu htpasswd dodaję użytkownika z określonym hasłem:

# htpasswd -c /etc/apache2/htpasswd gani
New password:
Re-type new password:
Adding password for user gani

Przełącznik -c spowoduje stworzenie nowego pliku htpasswd. Dodawanie kolejnych użytkowników odbywa się w ten sam sposób, lecz bez przełącznika użycia -c (gdyż plik htpasswd już będzie istniał).

Powyższe wpisy do pliku konfiguracyjnego serwera Apache uwzględniają również lokalizację:

/var/www/bweb

w której będą znajdować się pliki graficzne, skrypty JavaScript, kaskadowe arkusze stylów oraz pliki HTML. Wszystkie one będą wykorzystywane przy wyświetlaniu podstron Bweb. Aby skopiować te pliki ze źródeł Bweb do powyższego katalogu pozostaję w katalogu z rozpakowanym archiwum bacula-gui-5.0.3/bweb i wydaję komendy:

# mkdir /var/www/bweb
# install -m 644 -o root -g root  html/*.{js,png,css,gif,ico,html} /var/www/bweb

Pozostaje jeszcze zrestartować serwer Apache

/etc/init.d/apache2 restart

i można już cieszyć się dobrodziejstwami Bweb, którego interfejs dostępny będzie pod adresem:

http://{tutaj-adres-virtual-hosta}/bweb

DODATKI

Skonfigurowałem podstawową funkcjonalność narzędzia Bweb. Istnieje natomiast kilka dodatków, które mogą jeszcze bardziej uatrakcyjnić pracę z Bweb. Przedstawiam je poniżej.

LISTINGI ZE STATUSAMI ZADAŃ

Bweb daje możliwość oglądania i analizowania listingów statusów zakończenia zadań (np. backupu) czyli tzw. logów zadań Bacula. Aby móc oglądać je z poziomu Bweb potrzeba dodać do zasobu Messages wykorzystywanego do wykonywanych zadań linii:

catalog = all, !skipped, !saved

czyli zasób Messages dla zadań może wyglądać jak poniżej (dodałem ostatnią linię):

Messages {
    Name = JobMessages
    MailCommand = "mail -u root -s \"Bacula %n %t %e of %c %l\" %r"
    Mail = gani@localhost = all, !skipped
    Console = all, !skipped
    Append = "/usr/local/bacula/var/bacula/working/bacula.log" = all
    catalog = all, !skipped, !saved
}

Dodany wpis spowoduje, że logi z zadań będą przetrzymywane również w bazie danych Bacula (dokładniej w tabeli o nazwie log).

WIDOK STRUKTURY PLIKÓW ZADAŃ

Istnieje w Bweb możliwość oglądania w postaci graficznej struktury zapisanych przez zadanie (backup) plików. Co więcej, można nawet "spacerować" po tej strukturze i oglądać procentową i bajtową zajętość każdej z warstw struktury katalogów zadania backupu. Od siebie dodam, że to jedna z najprzyjemniejszych funkcjonalności, jaką zaskoczył mnie Bweb. Funkcjonalność ta przydać może się m.in. wtedy, gdy chcemy zobaczyć zawartość backupu, gdy np. jest on rozmiarowo niepokojąco duży lub mały.

Aby włączyć widok struktury plików zadań potrzeba w pierwszej kolejności stworzyć katalog do przetrzymywania plików widoków struktury plików oraz nadać mu odpowiednie prawa i właściciela (w tym wypadku jest to użytkownik serwera Apache czyli www-data):

mkdir -p /usr/local/bacula/bweb/var/spool/bweb
chmod 700 /usr/local/bacula/bweb/var/spool/bweb
chown www-data /usr/local/bacula/bweb/var/spool/bweb

Następnie potrzeba zdefiniować tą lokalizację w pliku konfiguracyjnym Bweb:

/usr/local/bacula/bweb/bweb.conf

poprzez dodanie wartości:

'fv_write_path' => '/usr/local/bacula/bweb/var/spool/bweb',

Mój plik bweb.conf wygląda teraz jak poniżej.

$VAR1 = bless( {
  'enable_security' => 0,
  'graph_font' => '/usr/share/fonts/truetype/ttf-dejavu/DejaVuSans.ttf',
  'config_file' => '/usr/local/bacula/bweb/bweb.conf',
  'password' => '',
  'dbi' => 'DBI:Pg:database=bacula;host=10.0.0.3',
  'user' => 'bacula',
  'debug' => 0,
  'error' => '',
  'stat_job_table' => 'Job',
  'display_log_time' => 0,
  'lang' => 'en',
  'wiki_url' => '',
  'name' => undef,
  'fv_write_path' => '/usr/local/bacula/bweb/var/spool/bweb',
  'bconsole' => 'sudo /usr/local/bacula/sbin/bconsole -n -c /usr/local/bacula/etc/bconsole.conf',
  'template_dir' => '/usr/local/bacula/bweb/tpl',
  'enable_security_acl' => 0,
  'email_media' => 'gani@localhost',
  'default_age' => '7d'
}, 'Bweb::Config' );

Potrzeba również dodać odpowiedni wpis w pliku konfiguracyjnym serwera WWW Apache w tej samej sekcji VirtualHost co poprzednio dodawane wpisy Bweb:

Alias /bweb/fv /usr/local/bacula/bweb/var/spool/bweb

Options None
AllowOverride AuthConfig
Order allow,deny
Allow from all

UWAGA!

Powyższy wpis dodaje się przed wpisami umieszczonymi wcześniej w konfiguracji VirtualHost'a. Teraz wszystkie wpisy odnośnie Bweb w pliku /etc/apache2/sites-enabled/000-default wyglądają jak poniżej:

Alias /bweb/fv /usr/local/bacula/bweb/var/spool/bweb

Options None
AllowOverride AuthConfig
Order allow,deny
Allow from all


Alias /bweb /var/www/bweb

Options FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
allow from all


ScriptAlias /cgi-bin/bweb /usr/lib/cgi-bin/bweb

Options ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
AuthType Basic
AuthName MyPrivateFile
AuthUserFile /etc/apache2/htpasswd
AllowOverride None
Require valid-user

Restartuję serwer Apache.

/etc/init.d/apache2 restart

Aby móc oglądać graficzną reprezentację struktury zapisanych w backupie katalogów, potrzebne będzie jeszcze dodanie wpisu do zasobu Job, który zaktualizuje po każdym backupie odpowiednie dane na potrzeby wyświetlania grafów z katalogami backupu. Wygodnym do tego celu miejscem jest dyrektywa RunAfterJob, której zawartość to:

RunAfterJob  = "/usr/lib/cgi-bin/bweb/bresto.pl action=batch"

Oto definicja przykładowego zadania backupu z użytym wpisem do aktualizacji widoków zapisanych plików:

Job {
    Name = JakisJob
    Type = Backup
    Level = Incremental
    Pool = JakisPool
    Storage = JakiesUrzadzenie
    Client = klient-fd
    Messages = Messages
    FileSet = JakisFileSet
    RunAfterJob  = "/usr/lib/cgi-bin/bweb/bresto.pl action=batch"
}

Sama komenda:

# /usr/lib/cgi-bin/bweb/bresto.pl action=batch

może zostać wywołana ręcznie w celu aktualizacji tabel Bweb dla wcześniej wykonanych backupów.

PRZYWRACANIE DANYCH

Aby mieć możliwość przywracania danych z poziomu Bweb, potrzeba zaopatrzyć instalację Bweb o dodatkowy zewnętrzny komponent o nazwie ExtJS. W skrócie mówiąc jest to swego rodzaju zestaw bibliotek JavaScript, które pomogą w poruszaniu się po drzewie katalogów z backupów. Obecną najnowszą wersją ExtJS jest wersja 4.0.1, jednak twórca Bweb zaleca użycie starszej wersji 2.2. Szczerze mówiąc nie sprawdzałem działania restore z Bweb przy użyciu ExtJS w wersji 4. Trzymając się zalecenia twórcy Bweb, ściągam wersję ExtJS 2.2 z archiwum wersji projektu ExtJS, który znajduje się pod adresem:

http://www.sencha.com/learn/Ext_Version_Archives

Następnie rozpakowuję archiwum:

# unzip ext-2.2.zip

oraz przenoszę pliki ExtJS do odpowiedniej lokalizacji:

# mv ext-2.2 /var/www/bweb/ext

I to wszystko.

SCREENSHOTS

Strona główna Bweb Lista klientów Uruchomienie zadania backupu Lista wykonanych zadań Status poprawnie zakończonego zadania backupu Lista puli woluminów Lista woluminów w określonej puli woluminów Szczegółowe informacje o wybranych woluminach Etykietowanie woluminów Zarządzanie urządzeniami backupowymi Status urządzenia backupowego Statystyki (graf) zajętości backupów Szczegółowe statystyki wybranych klientów Graf z zajętością plików określonego backupu - poziom 1 Graf z zajętością plików określonego backupu - poziom 2 Graf z zajętością plików określonego backupu - poziom 3

PODSUMOWANIE

Opisany proces instalacji został w znacznej mierze zautomatyzowany poprzez skrypt powłoki o nazwie install_bweb znajdujący się w archiwum ze źródłami Bweb. Przed jego użyciem potrzeba wyedytować zawartość skryptu i dopasować lokalizacje na poszczególne komponenty Bweb. W artykule zdecydowałem się pójść tzw. drogą "step by step" czyli krok po kroku opisać instalację z pominięciem skryptu install_bweb.

Przy tworzeniu niniejszego artykułu wykorzystałem materiały znajdujące się w archiwum ze źródłami Bweb, a dokładniej znajdujące się w pliku:

bacula-gui-5.0.3/bweb/INSTALL

gdzie czytelnik znaleźć może anglojęzyczną instrukcję instalacji Bweb.

Na koniec życzę czytelnikom powodzenia w instalacji Bweb.


Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka Zezwól na wszystkie (więcej informacji)