Szczegółowe informacje o plikach backupu

16 marzec 2011 autor: Marcin Haba (gani)

Wśród danych składowanych w bazie danych Bacula można znaleźć tajemniczą kolumnę LStat zawierającą swego rodzaju hash odpowiadający rekordom każdego zapisanego na woluminie pliku. Artykuł zawiera informacje o tym, jak odczytać ten zakodowany ciąg znaków oraz co on zawiera.

Wstęp

Całkiem niedawno dołączyłem się do dyskusji na grupie dyskusyjnej bacula-users na temat próby odczytania rozmiaru plików zapisanych w backupie. O ile odczytanie rozmiarów plików, które dopiero mają zostać zapisane na woluminy, nie wydaje się trudne (komenda estimate [więcej]), o tyle odczytanie rozmiarów plików już zapisanych na woluminach może okazać się kłopotliwe. Informacje o rozmiarze takich plików oraz o wiele więcej można znaleźć w tajemniczej kolumnie tabeli File o nazwie LStat. Pokusiłem się o rozkodowanie ciągu znaków z rekordów LStat.

Komenda stat

Do zrozumienia wartości LStat z bazy danych Bacula warto zaznajomić się z komendą stat, która - jak poniżej przedstawię - ma wiele wspólnego z wartością LStat.

Przy pomocy UNIX'owej komendy stat można uzyskać wiele informacji na temat  żądanego pliku. Są to m.in. informacje o czasach pliku (ATIME, MTIME, CTIME), właścicielu pliku (wraz z UID), grupie systemowej pliku (wraz GID), rozmiarze czy też o uprawnieniach. Przykładowe wywołanie komendy stat może mieć postać:

$ stat przepis.txt 
 File: `przepis.txt'
 Size: 1009   	Blocks: 8     IO Block: 4096  zwykły plik
Device: 801h/2049d	Inode: 565633   Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: ( 1000/  gani)  Gid: ( 1000/  gani)
Access: 2011-03-13 00:28:28.000000000 +0100
Modify: 2011-03-13 00:28:28.000000000 +0100
Change: 2011-03-13 00:28:28.000000000 +0100

Część danych, które można otrzymać poprzez komendę stat, zapisywana jest przez Bacula do bazy danych. Przez umieszczeniem ich w bazie danych, informacje te są kodowane.

Jak odczytać zakodowane dane LStat

Hash LStat dla żądanego pliku można pobrać np. przy pomocy poniższego zapytania:

SELECT Path.path AS Path, Filename.name AS Filename, File.LStat AS LStat FROM Path, Filename, File WHERE Path.pathid=File.pathid AND Filename.filenameid=File.filenameid AND Filename.name='NAZWA_PLIKU'

Dla mojego pliku bacula.sql wywołanie będzie miało postać:

Zapytanie SQL o lokalizację pliku, nazwę pliku i wartość LStat

Przyglądając się bliżej otrzymanym ciągom znaków LStat można zauważyć, że każdy z nich składa się z szesnastu wartości oddzielonych spacjami.

gB B5+D IGg B A y A GX2z BAA zI BLYI0y BLYI0y BLYI0y A A C

Hash ten zakodowany jest przy użyciu kodowania bazującego na base64. Można powiedzieć, że jest to nieco niestandardowa wersja kodowania base64. Jej algorytm można znaleźć w źródłach Bacula, a dokładniej w pliku:

/{lokalizacja_ze_źródłami_bacula}/src/lib/base64.c

Na podstawie tego algorytmu napisałem implementację dekodera wartości LStat Bacula w języku PHP. Dekoder ten dostępny jest w wersji online pod adresem:

http://www.bacula.pl/bacula-lstat-decoder/

Podstawowa wersja funkcji PHP do rozkodowania wartości LStat wygląda następująco:

function decode_bacula_lstat($lstat) {
	$base64 = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/';
	$lstat = trim($lstat);
	$lstat_fields = explode(' ', $lstat);

	if(count($lstat_fields) !== 16) {
		die('Błąd! Niepoprawna ilość pól wartości LStat. Proszę upewnić się, że podany ciąg znaków jest poprawną wartością LStat');
	}

	list($dev, $inode, $mode, $nlink, $uid, $gid, $rdev, $size, $blocksize, $blocks, $atime, $mtime, $ctime, $linkfi, $flags, $data) = $lstat_fields;
	$encoded_values = array('dev' => $dev, 'inode' => $inode, 'mode' => $mode, 'nlink' => $nlink, 'uid' => $uid, 'gid' => $gid, 'rdev' => $rdev, 'size' => $size, 'blocksize' => $blocksize, 'blocks' => $blocks, 'atime' => $atime, 'mtime' => $mtime, 'ctime' => $ctime, 'linkfi' => $linkfi, 'flags' => $flags, 'data' => $data);

	$ret = array();
	foreach($encoded_values as $key => $val) {
		$result = 0;
		$is_minus = false;
		$start = 0;

		if(substr($val, 0, 1) === '-') {
			$is_minus = true;
			$start++;
		}

		for($i = $start; $i < strlen($val); $i++) {
			$result = bcmul($result, bcpow(2,6));
			$result += strpos($base64, substr($val, $i , 1));
		}
		$ret[$key] = ($is_minus === true) ? -$result : $result;
	}
	return $ret;
}

a jej użycie może mieć postać:

$lstat = 'gB B5+D IGg B A y A GX2z BAA zI BLYI0y BLYI0y BLYI0y A A C';
$decoded_lstat = decode_bacula_lstat($lstat);
print_r($decoded_lstat);

Znaczenie pól wartości LStat

Jak już wspomniałem, każda wartość rekordu LStat składa się z szesnastu pól oddzielonych znakiem spacji. Są to kolejno:

stat --format='%d' /mnt/sda5/plik.txt
stat --format='%i' /mnt/sda5/plik.txt
decoct(33184); # co daje wynik 100640 czyli -rw-r----
stat --format='%h' /mnt/sda5/plik.txt
 • UID - identyfikator użytkownika, który jest właścicielem pliku. Odpowiada temu komenda:
stat --format='%u' /mnt/sda5/plik.txt
 • GID - identyfikator grupy, która jest właścicielem pliku. Odpowiada temu komenda:
stat --format='%g' /mnt/sda5/plik.txt
 • Rdev - jeśli zapisanym plikiem jest plik specjalny urządzenia (np. przy backupie całej partycji poprzez specjalny plik urządzenia /dev/sda5) to wartość ta reprezentuje numery major i minor urządzenia. Do "rozpakowania" tej wartości można posłużyć się np. językiem Python w następujący sposób (dla wartości 2049):
import os
os.major(2049) # zwróci 8
os.minor(2049) # zwróci 1
stat --format='%s' /mnt/sda5/plik.txt
stat --format='%o' /mnt/sda5/plik.txt
stat --format='%b' /mnt/sda5/plik.txt
stat --format='%X' /mnt/sda5/plik.txt
stat --format='%Y' /mnt/sda5/plik.txt
stat --format='%Z' /mnt/sda5/plik.txt

Podsumowanie

Rozkodowane wartości pola LStat dostarczają wiele informacji na temat zapisanych przez Bacula plików. Mogą one przydać się np. podczas diagnozowania jakichś problemów z plikami lub do własnego oskryptowania operacji wykonywanych przez Bacula.

Wątek z grupy dyskusyjnej bacula-users, który zainspirował mnie do rozpoznania wartości LStat i jej kodowania można znaleźć tutaj. Można tam znaleźć również implementację dekodera pola LStat w języku SQL.